Menu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ESPORTE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Sklep internetowy www.esporte.pl stanowi własność
HEXO
ul. Skłodowskiej-Curie 82
59-301 Lubin
Działalność wpisana jest do do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP 692-230-60-87, REGON 020128670.

W dalszej części regulaminu zwana Esporte lub Sprzedawcą

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.esporte.pl
2. Dane kontaktowe www.esporte.pl, poczta elektroniczna sklep@esporte.pl, nr telefonu 76 847 68 97
3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.esporte.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Nr rachunku bankowego BRE Bank: 38 1140 2004 0000 3102 3957 0715

1. DEFINICJE

REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
SPRZEDAWCA – Jacek Kociuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HEXO Jacek Kociuba (adres, pod którym prowadzona jest działalność: ul. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 692-230-60-87, REGON 020128670 adres poczty elektronicznej: sklep@esporte.pl
PRODUKT, TOWAR - oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w informacjach handlowych Sprzedawcy zamieszczonych i rozpowszechnianych w Sklepie Internetowym www.esporte.pl,
która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży z Nadrukiem wybranym przez Użytkownika.
NADRUK – oznacza wzór graficzny wybrany przez Użytkownika spośród wzorów graficznych udostępnionych w Sklepie Internetowym www.esporte.pl lub wzór graficzny samodzielnie wykonany i dostarczony Sprzedawcy przez Użytkownika, który może być nadrukowany na Towar.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
KONTO UŻYTKOWNIKA – oznacza konto udostępniane Klientowi w Sklepie Internetowym www.esporte.pl umożliwiające Klientowi zapisanie, przechowywanie i zmianę danych osobowych Klienta oraz gromadzenie informacji o Umowach Sprzedaży zawartych przez Klienta za pomocą Sklepu Internetowego www.esporte.pl
LOGIN – oznacza udostępniony przez Klienta adres poczty elektronicznej Klienta, identyfikujący Klienta i jego Konto w Sklepie Internetowym www.esporte.pl oraz umożliwiający logowanie się do tego Konta.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
OPERATOR PŁATNOŚCI – oznacza spółkę pod firmą DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306513, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 781-173-38-52, wykonującą Transakcje płatnicze określone w Regulaminie, jako agent instytucji płatniczej pod firmą Pay Pro Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347935, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej
779-236-98-87 zwaną dalej przelewy24.
NEWSLETTER – oznacza zbiór informacji handlowych wysyłanych przez Usługodawcę, w imieniu własnym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Sklepu Internetowego www.esporte.pl
KONTO FACEBOOK - oznacza konto założone i posiadane przez Klienta w serwisie internetowym o nazwie Facebook, udostępnianym przez Facebook Inc. z siedzibą
w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) pod adresem internetowym http://www.facebook.com.
TRANSAKCJA PŁATNICZA – oznacza transfer środków pieniężnych od Kupującego do Sprzedawcy tytułem zapłaty Kwoty Transakcji.
ZLECENIE PŁATNICZE– oznacza oświadczenie Kupującego skierowane do Operatora Płatności zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej.
KWOTA TRANSAKCJI – oznacza cenę Towaru/Towarów i koszty dostawy tego Towaru/tych Towarów do Kienta
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
ZAMÓWIENIE SPECJALNE PRODUKTU– oznacza zamówienie Produktu
z Nadrukiem, którego cena i koszty dostawy do Klienta zostały określone przez Sprzedawcę po złożeniu zapytania o Produkt przez Klienta, poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę indywidualnej wyceny Produktu i kosztów dostawy tego Produktu do Klienta
RABAT – oznacza upust cenowy przyznany KLIENTOWI przez Sprzedawcę, który w zależności od treści oświadczenia dotyczącego tego upustu może być procentowy lub kwotowy, obejmować może wszystkie lub określone Produkty Sprzedawcy, może zostać udzielony Klientowi do wykorzystania wyłącznie w określonym czasie (okres ważności Rabatu), może być wykorzystany jednokrotnie (w odniesieniu do danego Produktu lub danej Transakcji) lub wielokrotnie (w odniesieniu do danych Produktów lub danych Transakcji), a także może zostać udzielony pod warunkiem dokonania Transakcji o określonej Kwocie Transakcji.
Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Usługodawcy. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich
i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
2.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatność – przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: BRE Bank.
Numer rachunku: 38 1140 2004 0000 3102 3957 0715KONTO WALUTOWE
mBiznes konto walutowe EUR
BRE Bank S.A.
PL28 1140 2004 0000 3012 0357 0330
SWIFT BREXPLPWMBK
Płatności elektroniczne za pośrednictwem Operatora Płatności – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” .
Płatność za pobraniem - przy odbiorze.

4. SPOSOBY, KOSZT I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej.
4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.3. Możliwy odbiór osobisty zamówionego towaru.
4.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
Przesyłka pocztowa.
Przesyłka kurierska.
Odbiór osobisty.
4.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 5 do 20 Dni Roboczych przy zamówieniach do 100 sztuk produktów, przy większych zamówieniach termin ustalany jest indywidualnie.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. REKLAMACJA PRODUKTU.

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty towaru”.
5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
- pisemnie na adres: ul Skłodowskiej – Curie 82, 59-300 Lubin;
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esporte.pl;
5.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Skłodowskiej-Curie 82, 59-300 Lubin.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: HEXO, ul. Skłodowskiej – Curie 82, 59-300 Lubin w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@esporte.pl
7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz przykład poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ZWROTU

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem lub poinformowanie na piśmie o chęci odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić Produkt na adres:HEXO Jacek Kociuba
ul.Skłodowskiej-Curie 82,
59-301 Lubin.
7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW
- dotyczy wyłącznie klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami

8.1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie powoduje żadnych roszczeń Klienta Przedsiębiorcy w stosunku do Sprzedawcy.
8.2. W przypadku Klienta Przedsiębiorcy Sprzedawca ma prawo do ograniczenia wyboru formy płatności. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.3. W momencie przekazania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, na Klienta Przedsiębiorcę przechodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zagubienia Towaru. Sprzedawca nie odpowiada za utratę lub zniszczenie Towaru powstałe od momentu przekazania go przewoźnikowi do momentu dostarczenia do Klienta. W takim wypadku Sprzedawca nie odpowiada również za opóźnienia w dostawie Towaru do Klienta.
8.4. W przypadku Klienta Przedsiębiorcy, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli Klient Przedsiębiorca stwierdzi uszkodzenie lub ubytki Towaru musi dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca/Usługodawca.
9.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
9.3 Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych
HEXO Jacek Kociuba z siedzibą w Lubine przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 82, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia,
w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy.
Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
9.4 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
9.4.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
9.4.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
9.5 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

10. POLITYKA "COOKIES"

10.1 HEXO Jacek Kociuba z siedzibą w Lubine przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 82 może wykorzystywać w swoich sklepach internetowych pliki cookies. Pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin jest udostępniony Klientom na stronie sklepu internetowego www.esporte.plw sposób umożliwiający Klientom pozyskanie jego treści w każdej chwili.
11.2. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy www.esporte.pl są zawierane w języku polskim
11.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

12.1. Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę: HEXO Jacek Kociuba, ul. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin
12.2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy HEXO Jacek Kociuba.
          Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta
          – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.esporte.pl
          i nie będą udostępniane innym podmiotom.
12.3. Dostęp do danych osobowych Klienta ma firma HEXO Jacek Kociuba.
          Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
          Dane osobowe mogą być przekazywane firmom przewozowym w celu realizacji zamówienia z opcją wysyłki.
12.4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu sklepu www.esporte.pl oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
12.5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej:
         - Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
         - Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
         - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
           danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
           służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
12.6. W każdej chwili Klient ma prawo do uzyskania informacji, jakie dane są przechowywane i przetwarzane.
          Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
12.7. Klient w każdej chwili ma prawo do usunięcia danych swoich danych osobowych, za wyjątkiem następujących sytuacji:
          - Klient ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo,
          - Klien ma nieuregulowany dług wobec HEXO Jacek Kociuba, niezależnie od metody płatności,
          - Dług Klienta został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
          - Jeśli Klient dokonał jakikolwiek zakupów, zachowamy dane osobowe Klienta dotyczące transakcji w celach księgowych
12.8. Klienta ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12.9. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych.
12.10. W celu poprawy, odwołania zgody lub całkowitego usunięcia wszystkich Państwa danych prosimy o stosowną informację na adres info@hexo.pl,
        pocztą tradycyjną na adres administratora danych (HEXO, ul. M.Skłodowskiej-Curie 82, 59-300 Lubin) lub faxem na numer 76 847 68 97